Gebruikersorganisaties

De gebruikersorganisaties zijn de drie planbureaus (CPB, PBL en SCP), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). 

Centraal Planbureau

Het Centraal Planbureau (CPB) is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 economische beleidsanalyses maakt. Dat doet het CPB op eigen initiatief of op verzoek van de regering, het parlement, Kamerleden, vakbonden en werkgeversorganisaties.
Het werk van het CPB bevindt zich op het snijvlak van de economische wetenschap en het overheidsbeleid.
http://www.cpb.nl

Planbureau voor de Leefomgeving

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.
http://www.pbl.nl

Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een interdepartementaal, wetenschappelijk instituut, dat - gevraagd en ongevraagd - sociaalwetenschappelijk onderzoek verricht. Het SCP rapporteert aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, de ministeries en maatschappelijke en overheidsorganisaties. Het SCP valt formeel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
http://www.scp.nl/

Autoriteit persoonsgegevens

Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving.
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk en adviseert -gevraagd en ongevraagd- over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. Rli werkt op de (fysieke) beleidsterreinen van de Ministeries van IenM, EZ en BZK.
http://www.rli.nl