Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat over de renovatie én het langdurig gebruik van het gebouw. Er is pas echt sprake van verduurzaming als de focus ligt op de héle levenscyclus. Er is voor gekozen om het duurzaam gebruik centraal te stellen in de duurzaamheidsopgave. Onze visie is dat het efficiënt gebruik van het gebouw de duurzaamheidsprestatie sterk verbetert. Dit wordt gedaan aan de hand van het energielabel, de energieprestatienorm en de duurzaamheidsmethodiek BREEAM.

Een duurzaam gebouw bereiken wij door het gebruik en het beheer centraal te stellen in de keuzes voor de renovatie. Zo realiseren we een gebouw dat niet alleen duurzaam is bij oplevering, maar over de gehele levensduur. Het ontwerpteam maakt gebruik van de BREEAM-methodieken voor nieuwbouw en in-use, om onze prestaties op het gebied van duurzaamheid te borgen en aantoonbaar te maken in de realisatie- en exploitatiefase.

In het pand 'B30' zijn informatieschermen aanwezig waarop de speerpunten met betrekking tot duurzaam bouwen worden gepresenteerd.


Innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen van het gebouw

 • Materiaalgebruik; Het toepassen van FSC-gecertificeerd hout.
 • WKO-systeem; Een warmte-koudeopslagsysteem is een systeem dat in de winter warmte en in de zomer koude uit de bodem opwekt waarmee de temperatuur in het gebouw wordt verhoogd/verlaagd.
 • Energiemonitoring; De energiemeters die worden geïnstalleerd, worden gekoppeld met een energiemonitoringssysteem. Op het scherm wordt op een simpele en intuïtieve manier getoond hoeveel energie er wordt gebruikt.
 • Watermonitoring; De hoofdwatermeters worden uitgelezen met het energiemonitoringssysteem en het waterverbruik zal worden getoond.
 • Terrein; Informatie over toegepaste beplanting en onderbouwing vanuit duurzaamheid. Dit omvat het stimuleren van biodiversiteit en het creëren van een natuurlijk habitat (zie LE credits).
 • Waterhuishouding; Verlagen van de piekafstroomsnelheid van hemelwater door toepassing van groen dak en vergroten van onverhard oppervlak alsmede het vermijden van irrigatie door het toepassen van beplating die volledig afhankelijk is van neerslag. (zie ook credits POL5 en WAT6).
 • Mechanisch ventilatiesysteem; Het toepassen van een CO2-gestuurd ventilatiesysteem met warmte-terugwininstallatie. Er wordt warmte en vocht teruggewonnen uit de gebruikte ventilatielucht voordat deze via luchtafvoerkasten naar buiten wordt afgevoerd. Hiermee verwarmen we de koude verse ventilatielucht voor, om zo het energieverbruik te beperken.
 • Afval; Al het afval binnen B30 wordt zoveel mogelijk gescheiden en gerecycled. Hierbij kan gedacht worden aan het scheiden van swill (etensresten), papier/karton, petflessen/blikjes/chemisch afval en vet (oliën).

Milieuvriendelijke bouwplaats

Tijdens de realisatiefase worden er diverse duurzame maatregelen doorgevoerd om duurzaamheid op de bouwplaats te integreren. De maatregelen zijn onder andere;

 • Afval; Op de bouwplaats wordt afval in ten minste 4 verschillende stromen gescheiden.
 • Energiemonitoring; Maandelijks wordt het energiegebruik op de bouwplaats gemonitord en getoetst aan de doelstellingen.
 • Waterhuishouding; Maandelijks wordt het waterverbruik op de bouwplaats gemonitord en getoetst aan de doelstellingen.
 • Veilige bouwplaats: Er worden diverse maatregelen doorgevoerd om de bouwplaats veilig te maken, zoals duidelijke bewegwijzering op en rondom de bouwplaats, duidelijk gemarkeerde voetpaden en een duidelijk aangegeven bouwplaats-receptie.

Projectgegevens

Oppervlakte terrein en gebouw  
Totaal terrein oppervlak 0,5 [ha]
   
Bruto vloeroppervlak14.009  [m2]
Bijeenkomstfunctie3.572[m2]
Industriefunctie238[m2]
Kantoorfunctie6.988[m2]
Sportfunctie103[m2]
Overige gebruiksfuncties3.108[m2]
   
Verkeersruimten4.890[m2]
Opslagruimten969[m2]
   
Verwacht energie- en waterverbruik  
Energiegebruik62,6[kWh/m2]
Verbruik van fossiele brandstoffen9,7[kWh/m2]
Verbruik van duurzame energiebronnen  53[kWh/m2]
Waterverbruik5[m3/p.p.p.j.]

 

BREEAM score